Med ett atom ur kan man idag vara säker på att man har tillgång till exakt rätt tid – alltid. Atomuret uppfanns på slutet av 40-talet av en amerikan, men redan sedan 1800-talet hade man diskuterat och testat teknologin. I början var atomuret betydligt mindre exakt än det är idag, men utvecklingen skedde relativ fort och idag har de vanliga atomuren en felmarginal på 1 sekund per 100 000 år.

Fröken Ur är Sveriges pålitliga klocka som man kan ringa när som helst på dygnet för att få reda på exakt tid. Man ringer henne från telefonnummer 90 510 och får reda på vad klockan är med en sekunds felmarginal. Denna felmarginal kommer från eventuell telefonlinjefördröjning och inte från Fröken Ur själv. Det är ett atomur på Sveriges tekniska forskningsinstitut som sänder sin tid till Fröken Ur.

Ett atom ur fungerar som så att det mäter svängningsfrekvensen i en atom, idag ofta Cesium 133 då dess svängningsfrekvens aldrig ändras. Det är alltså oerhört avancerad teknologi bakom ett atom ur, och det är inte en billig pryl att införskaffa till sitt hem. Man kan dock dra nytta av stora atom ur, t ex ett atom ur i Tyskland, genom att skaffa en radioklocka, de finns som vanliga armbandsur, väggur och som digitala klockor och bordsur. Radioklockan tar emot signaler från ett specifikt atom ur genom radiovågor och visar därmed samma exakta tid som t ex atomuret i Tyskland själv visar. I jämförelse med ett atomur är en radioklocka ingen investering alls.

Människan har alltid mätt tid, på ett eller annat sätt. Vi har gjort oss väldigt beroende av dessa mätningssystem och utan tid hade våra samhällen kollapsat direkt. Allting styrs idag av tiden, allt från våra dagliga rutiner, till våra högtider och vidare till vår död. Vi kollar klockan för att stämma av hur mycket tid som har passerat och som ska passera innan vi ska ta oss till nästa ställe eller tar oss an vår nästa uppgift. Det är svindlande att tänka på hur mycket dessa manicker styr våra liv, och idag är instrumenten för att mäta tid extremt tillförlitliga. Annat var det förr, då man fick låta solen eller enkla instrument som timglas bestämma när det var dags för olika saker.

Bara en så enkel sak som metersystemet är beroende av tid, en meter är samma sak som den sträcka som ljus färdas i vakuum på 1/299792458 sekund. Utan möjligheten att mäta denna otroligt korta tid så hade vi inte haft ett exakt mått för en meter. Metersystemet har ju dock hängt med betydligt längre tid än atomuret och då beräknade man en meter som avståndet mellan ekvatorn och nordpolen delat på 10 miljoner. En sekund var 1/86400 av ett medellångt soldygn och felmarginalen var betydligt högre.

Idag ställs givetvis all internationell tid via atom ur. De mest exakta atomuren vi har idag finns på forskningslaboratorier och ger en felmarginal på en sekund per tiotals miljoner år. I Storbritannien har man fått fram ett optiskt atom ur som visar en felmarginal på en sekund per universums hela existens, vilket givetvis är omöjligt att greppa. Detta nya atom ur kallas för optisk klocka och kommer att revolutionera världens sätt att se på tid samt göra våra GPS:er centimeter-exakta – till skillnad från nu då de kan fela på meter.